haritada ara :   km  
Ankara'da 25 ilçe bulundu.
sırala 
Akyurt ilçe - Akyurt - Ankara
1928 📖: Ravlı [ Türkçe "aş." ]
■ I. Murat dönemine ait vakıf kayıtlarında adı geçen Ravlı kasabası 1990 yılında Akyurt adıyla İlçe oldu. SN
■ Koord: 40° 8' 4'' D, 33° 5' 19'' K
Altındağ ilçe - Altındağ - Ankara
■ Ankara kalesi ve eski Ankara kentini içeren bölgeye 1953’te yakındaki gecekondu mahallesinin adı olan Altındağ adı verildi. SN
■ Koord: 39° 57' 41'' D, 32° 52' 25'' K
Ayaş ilçe - Ayaş - Ankara
1462 📖: Ayaş
■ © 01.09.1663 Ankara sancağının Ayaş nahiyesinde Komanlar nam karyede Bayezid-i Fakıh Camii hitabet cihetine meşruta bir kıta bağın ... deyar heyran
■ Koord: 40° 1' 6'' D, 32° 19' 55'' K
Bala ilçe - Bala - Ankara
Kiep: Kartal
1891c 📖: Kara Ali Balâ (başka yer)
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Konargöçer Bozulus Türkmenlerine ait Kartal adlı önemsiz yerleşim, 1877-78'den sonra Çerkes iskanıyla önem kazandı. Çerkes yerleşimine Sultan Abdülhamid onuruna Hamidiye adı verildi. Bugünkü kasaba Kartaltepe ve Hamidiye adlı iki mahalledir. ■ Bugün Gölbaşı ilçesinde olan Karaali Balâ `Yukarı Karaali` kasabasında 19. yy’da kurulan Balâ kazasının yönetim merkezi daha sonra şimdiki yerine taşındı. SN
■ Merkezde 6-7 hâne Çerkes iskân edilmiş, etrafta 15 tâne köy Kürd, 1 tâne Tatar, 29 tâne Türkmen, 2 tâne Abdal köyü bilinir. Manav
■ Balâ ilçe merkesi ile 21 köy halkı Bozulus Türkmenleri'dir. Oğuzların Bayındır boyundan oldukları rivayet edilir. Bozulus Türkmenlerinin en büyük boylarından biri olan Tabanlı boy beyliğine mensupturlar. İlçenin 2020 Yılı Belediye tüzüğünde 21 Bozulus Türkmeni köyü, 2 Türkmen Abdal köyü, 8 Türk köyü, 1 Kazan tatar türkü köyü, 15 Kürt köyü olmak üzere toplam 47 Köyü (mahallesi) bulunmaktadır. Bozulus
■ Koord: 39° 33' 14'' D, 33° 7' 22'' K
Beypazarı ilçe - Beypazarı - Ankara
1487a 📖: Beğpazarı
Y150 Y610 📖 📖: Lagania | Anastasiópolis [ Yunanca "Anastasius (imp.) kenti" ]
■ 2. yy’da coğrafyacı Ptolemaios’tan 13. yy’a dek kaydedilmiş olan Lagania kentine 6. yy’da imp. Anastasius onuruna Anastasiopolis adı verildiğini Byzantionlu Stephanos bildirir. Bugünkü Beypazarı yerinde olması muhtemel olsa da kalıntıları kesinlikle tespit edilememiştir. SN
■ Koord: 40° 9' 49'' D, 31° 55' 11'' K
Çamlıdere ilçe - Çamlıdere - Ankara
1928 📖: Alidedeşeyhler
1928 📖: Şorba (idari bölge)
1571 📖: Kuzviran | Şeyhler
1463 📖: Kuzviran
■ 16. yy’da yaşamış keramet sahibi Şeyh Ali Semerkandi sayesinde ünlenen kasaba, 1907’de Şorba nahiyesi idari merkezi oldu. 1953’te Çamlıdere adıyla ilçe statüsü kazandı. SN
■ Koord: 40° 29' 31'' D, 32° 28' 35'' K
Çankaya ilçe - Çankaya - Ankara
<1920tr: Papazbağı
■ Ankara’nın güneyinde mesire olarak kullanılan tepenin adıydı. Eski yazıda çanğ/çang şeklinde yazılan ’çan’ sözcüğünden dolayı bazı kaynaklarda ’Çengi Kaya’ şeklinde okunmuşsa da bu yanlıştır. Kilise çanı kastedilmiş olmalıdır. Eski cumhurbaşkanlığı konutu olan Çankaya Köşkü Ankaralı tiftik tüccarı Kasapyan ailesinin mülkü iken 1915’ten sonra zaptedilmişti. SN
■ Koord: 39° 53' 48'' D, 32° 51' 40'' K
Çubuk ilçe - Çubuk - Ankara
cit 📖: Çubukabad
■ 06.08.1766 Çubukabad kazasında Baydos Yaylağı'nda Merdiş (Merdis,Mirdes ?) Aşireti'nden maktul birinin diyet meselesinin sulhen intacı. g.tt deyar heyran
■ Koord: 40° 14' 24'' D, 33° 1' 53'' K
Elmadağ ilçe - Elmadağ - Ankara
1940 📖: KüçükYozgad
1925h 📖: Asi Yozgad (idari bölge)
1919hb 📖: Asiyozgad | Tabanlı
1600~ 📖: Yozgad
■ Daha önce Afyon Emirdağ yöresinde oturan Yozgad cemaati II. Bayezid zamanında isyan edip yenildikten sonra bir bölümünün buraya iskân edildiği, Asi Yozgad adının buradan geldiği anlatılır. SN
■ Koord: 39° 55' 3'' D, 33° 14' 22'' K
Etimesgut ilçe - Etimesgut - Ankara
1914hk 📖: Amaksız [ Türkçe ]
1574t 📖: Axı Mes'ud [ Türkçe "Ağa Mesut" ]
■ 20. yy başlarında görülen Amaksız biçimi muhtemelen AxıMesut adının yerel telaffuzunu yansıtır. Axmas’ud > Axmasuz > Axmasız evrimi tipiktir. Cumhuriyetin ilk yıllarında popüler olan tarih spekülasyonları nedeniyle adı değiştirildi. 1928’de örnek köy inşaına karar verildi. 1990’da ilçe oldu. SN
■ Koord: 39° 56' 46'' D, 32° 40' 1'' K
Evren ilçe - Evren - Ankara
1928 📖: Çıkınağıl
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni (Çerkes) yerleşimi.
■ Eski Çıkınağıl köyü baraj gölü altında kalınca yeni yerde yeniden inşa edildi. 1982’de dönemin askeri lideri Kenan Evren onuruna adı değiştirildi. 1990’da ilçe oldu. SN
■ Koord: 39° 1' 41'' D, 33° 48' 30'' K
Gölbaşı ilçe - Gölbaşı - Ankara
1925h 📖: Han | Gölbaşı
■ Örencik köyüne bağlı Gölhanı mevkiine 1923 yılında bucak müdürlüğü ve jandarma kurulmasıyla Gölbaşı adı verildi. 1965’te belediye, 1983’te ilçe oldu. SN
■ Koord: 39° 47' 40'' D, 32° 48' 12'' K
Güdül ilçe - Güdül - Ankara
cit 📖: Güdül [ Yunanca kotyli "çanak" ]
■ © 01.08.1761 Ankara'ya tabi Ayaş nahiyesinde Sultan Bayazid'in Amasya'daki medresesi ve imareti evkafı mukataatından Güdül karyesi aşarına vukubulan müdahelenin men'i. deyar heyran
■ Koord: 40° 12' 34'' D, 32° 14' 37'' K
Haymana ilçe - Haymana - Ankara
1928 📖: Yaban Hamamı
cit 📖: Haymanateyn (idari bölge) [ Türkçe haymana "çadırlık, göçebe obası" ]
■ © 13.01.1781 Ankara sancağında Haymanateyn kazası eskidenberi göcebe şurutu ile mukayyet ve yüz elli adet karyeli bir kaza iken; kapısız levendan eşkıyasının tasallutu ile ahalisi perişan olmuş ve şimdi ise beşer onar evli on dokuz köyden ibaret kaldığından © »»» 05.04.1782 Ayıntab [Antep] ve Haleb civarında sakin Rişvan Aşireti'nden Mülkanlı [Molikan], Bakırlı, Hacılar, Hümadlı, Akcanlı ve Mihyanlı [Mehinan] ve sair aşiretlerin bazı esbaba mebni Kırşehri sancağındaki Haymana'da tavattun eylediklerinden bunlardan alınacak vergi. deyar heyran
■ Kütük nüfusuna göre tahmini etnik grup dağılımı: >%65 Türk (Yerli Türkmenler, Balkan Türkleri, Modanlı Türkmenleri, Kırım Tatarları ve Nogaylar), %30 Kürt (Şêxbızın, Şêxan, Têrîkî, Canbeg, Sevkan, Rişvan gibi aşiretler başta olmak üzere), <%5 diğer (Boşnak ve Çerkes). Yerleşim sayısı olarak Kürt yerleşimleri daha fazla olsa da şehirlisi ve 30 civarı yerleşimi Türk kökenlidir. metonio
■ Şexbızın Kürdlerinin en azından bir kısmının Bayburttan buraya gelme olduğu da rivâyet edilir. BCA, 19/8/1930, Fon 30..11.1.0, Sayı 5484, Yer 57.23..6 (Ankara İli Haymana kazası Yenice nahiyesinin Kürtgökgözü köyü isminin Sandıranköy olarak değiştirilmesi) Manav
■ Koord: 39° 26' 3'' D, 32° 29' 52'' K
Kalecik ilçe - Kalecik - Ankara
1665 📖: Kalecik
TİB4: Malós
■ Bizans çağında Malos kasabası Aziz Theodotos türbe-ziyaretgahı nedeniyle ünlüydü. SN
■ © 07.08.1860 Kalecikli Seyyid Mehmed'in katili Geygül Aşireti'nden Ali'nin akli muvazenesinin yerinde olup olmadığının... deyar heyran
■ Koord: 40° 5' 56'' D, 33° 24' 29'' K
Kazan ilçe - Kahramankazan (Kazan bucağı) - Ankara
2016g 📖: Kahramankazan
1915h 📖: Kazğan
■ 2016’daki askeri ayaklanma teşebbüsü münasebeti ile Kahramankazan adı verildi. SN
■ Koord: 40° 12' 23'' D, 32° 40' 54'' K
Keçiören ilçe - Keçiören - Ankara
1922h: Keçiören [ Türkçe kiçi ören "küçük viran" ]
■ “Keçi” sözcüğünün, hayvan olan keçiyle bir ilgisi yoktur. “Küçük” anlamındaki “kiçi”nin ses değişimine uğramasıyla sözcük, “keçi” biçimini almıştır. Tunahan KOÇAK
■ Koord: 39° 58' 51'' D, 32° 52' 7'' K
Kızılcahamam ilçe - Kızılcahamam - Ankara
1928 📖: Kızılcahamam
1928 📖: Yabanabad (idari bölge)
1530t 📖: Kızılca
■ Eski Yabanabad ilçe merkezi buraya taşındıktan kısa bir süre sonra Kızılcahamam adını aldı. Asıl Yabanabad, şimdiki Demirciören köyüdür. SN
■ Koord: 40° 28' 10'' D, 32° 38' 46'' K
Mamak ilçe - Mamak - Ankara
1530t 📖: Axı Mamak
■ Bölgede egemen olan Mamak adlı bir axı/ağa adından türediği rivayet edilir. SN
■ Koord: 39° 56' 2'' D, 32° 54' 38'' K
Nallıhan ilçe - Nallıhan - Ankara
1891c 📖: Nallıxan
1876a 📖: Karahisar-ı Nallı
■ Nallı idari bölge adı, Karahisar, Karahisar-ı Nallı veya Han ise merkez kasabanın adıdır. Nasuh Paşa tarafından 1595'te yaptırılan han kasabaya adını vermiştir. SN
■ Nallıhan'a tebid edilen Rum ve Maruniler'in isim ve sürgün sebeplerini havi listenin takdimi. H-25-07-1334 Manav
■ Koord: 40° 11' 21'' D, 31° 21' 5'' K
Polatlı ilçe - Polatlı - Ankara
1925h 📖: Türk Polatlısı
cit 📖: Poladlı [ Türkçe polad "çelik" ]
■ © 27.03.1837 Pamuk ipliğinden yapılan çadırlar çabuk eskidiğinden Kürd ve aşiretlerin kullandıkları siyah renk çadır kumaştan tecrübe için yüz zıra kumaş gönderilmesinin Karaman Müşiri'ne emri. © »»» 16.05.1906 Sivrihisar kazasına bağlı Höyük, Abdülkerim, Poladlı, Eski Poladlı, Basri ve Karahamzalı karyelerinin Haymana kazasına; Haymana kazasına tabi Göktepe karyesinin de Sivrihisar kazasına bağlandıkları. © »»» 22.06.1908 Haymana kazası dahilinde Polatlı İstasyonu'nda teşkil edilen belediye dairesi varidatına bu yıl mal sandığınca iştirak edilmemesi, → nahiye bile olmayan bir yere ← ne suretle belediye teşkil olunduğunun izah edilmemesinden kaynaklandığı, durumun açıkca izahı gerektiği. deyar heyran
■ Koord: 39° 35' 3'' D, 32° 8' 49'' K
Pursaklar ilçe - Pursaklar - Ankara
1530t 1928 📖 📖: Pusaklar
■ Daha önce Eskiköy mevkiinde bulunan köy 1966’da heyelan sonucunda bugünkü yerine taşındı. 1987’de belediye, 22.03.2008’de ilçe oldu. Pusaklar olan özgün adı muhtemelen `saklanma yerleri` anlamındadır. SN
■ Koord: 40° 2' 18'' D, 32° 53' 46'' K
Sincan ilçe - Sincan - Ankara
1925h 📖: Sincan [ Türkçe "akasya veya kızılcığa benzer yemiş" ]
■ Daha önce İstanos/İstanoz kasabasının mahallesi iken demiryolu istasyonu sayesinde kalkındı, 1938’de Romanya muhacirleri iskan edildi. Esas adının Sıçanköy olduğu anlatılır. Doğu Türkistan’daki Sincan (Çince Xinjiang `yeniserhat`) il adıyla ilgi kurulması abestir. SN
■ Sıçanköy adlandırmasının, şehrin içinden geçen Ankara Çayı nedeniyle sıçan sayısının fazlalığından ileri geldiği söylenir. Tunahan KOÇAK
■ Koord: 39° 57' 52'' D, 32° 34' 44'' K
Şereflikoçhisar ilçe - Şereflikoçhisar - Ankara
1928 📖: Şereflikoçhisar
1867 📖: Koçhisar
■ 18. yy’dan önce bölgeye iskan edilen Kürt veya Türkmen Şerefli/Şereflü aşireti ilçe merkezinde ve yakın köylerde egemen konumdadır. Milli Mücadele yıllarında TBMM kararıyla Şerefli unvanı verildi. SN
■ © 07.10.1867 Konya sancağında Koçhisar mahallesi civarında Ömeranlı [Omeran] aşiretinden olup çadırda kalan Şeyho, Molla Hasan ve rüfekasının deyar heyran
■ Şereflikoçhisar Sehir merkezi yaklaşık % 95 Türklerden ve geriye kalanı Kürtlerden oluşmaktadır. Kürt köyleri genelde Bala sınırına yakin bölgede olduğu icin Şereflikoçhisar Sehir merkezine Kürt göcü pek olmamıştır. Kürtler genelde yurtdışına (Danimarka, Isvec, Norveç) yerleşmiştir. Mert Çakmak
■ Koord: 38° 56' 17'' D, 33° 32' 13'' K
Yenimahalle ilçe - Yenimahalle - Ankara
■ 1946-1949’da Ankara Belediye Başkanı Dr. Ragıp Tüzün’ün girişimleriyle kurulan yeni mahalleye Yenimahalle adı verildi. SN
■ Geçmişte ilçe sınırları Polatlı'ya kadar uzanırken siyasi sebeplerden küçülmüştür. Ahmet
■ Koord: 39° 57' 36'' D, 32° 48' 24'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.